Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, w niniejszym regulaminie zwanym Kupującym, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres:
Lilly Collection Katarzyna Oleszczuk
ul. Pawia 6/78
05-500 Piaseczno
oraz dokonać niezwłocznie zwrotu towaru do Sklepu na w/w adres na własny koszt, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. W przypadku niespełnienia w/w warunków produkt nie zostanie przyjęty.
4. Zwroty bez oryginalnego dowodu zakupu nie będą przyjmowane.
5. Całą należność, z wystawionej faktury VAT, za zwrócony towar odsyłamy niezwłocznie (najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy), przelewem na podany numer konta, po stwierdzeniu, że zwrócony produkt spełnia wyżej określone warunki.
6. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.
8. Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Klient będzie chciał odstąpić od umowy, Sklep ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien przesłać go na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o wadzie produktu.
2. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta.
3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora.
4. W momencie odbioru paczki, należy zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
5. Przed zapakowaniem paczek dokładnie sprawdzamy, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.
6. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:

 • wymiany produktu na wolny od wad,
 • naprawy produktu,
 • obniżenia ceny produktu,
 • albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien reklamowane artykuły odesłać na adres:
Lilly Collection Katarzyna Oleszczuk
ul. Pawia 6/78
05-500 Piaseczno
8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
9. Przed odesłaniem produktu reklamowanego, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, celem ustalenia szczegółów reklamacji.
10. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku uznania reklamacji:

 • zwracamy Kupującemu poniesione dodatkowe koszty przesyłki,
 • reklamowany produkt wymieniamy na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z Kupującym,
 • w przypadku braku możliwości wymiany, zwracamy pieniądze za reklamowany produkt,
 • zwrotu pieniędzy dokonujemy niezwłocznie.

11. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
12. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Zwrot należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:

 • w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale III punkt 5 Regulaminu;
 • w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami Rozdz. III Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
4. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie w  Koncie Klienta, w  Moich pokwitowaniach - korekty płatności, którego faktura korygująca dotyczy.

Zwroty lub wymiana

1. W sklepie Lilly Collection, Klient może zwrócić lub wymienić produkty zamówione online.
2. Klient może dokonać zwrotu lub wymienić zamówione produkty poprzez panel Klienta. Po zalogowaniu się należy wypełnić odpowiedni formularz w Szczegółach w Historii i szczegółach zamówień.
3. Inną formą zwrotu lub wymiany może być kontakt e-mail z BOK na adres: sklep@lillycollection.pl.