Regulamin sklepu LillyCollection

Regulamin określa zasady świadczenia usług w sklepie internetowym Lilly Collection według określonych zasad:

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej: sklep@lillycollection.pl ;
b. telefonicznie: 601 275 557
c. pisemnie na adres: Lilly Collection Katarzyna Oleszczuk, ul. Pawia 6/78, 05-500 Piaseczno.

Sklep podejmować będzie najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.lillycollection.pl traktowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

Słowniczek:
- Sklep - właściciel sklepu internetowego Lilly Collection prowadzonego pod adresem www.lillycollection.pl w osobie Katarzyny Oleszczuk działającej pod firmą Lilly Collection z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Pawia 6/78, wpisana do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, NIP: 1230911792, Regon: 146596790, PKD 47.91.Z.
- Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta, zwany dalej również Klientem.
- Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta.
- Biuro Obsługi Klienta (BOK) – osoba obsługująca Klienta za pomocą telefonu, poczty elektronicznej czy tradycyjnej w formie pisma.
- Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu np. newsletter, dane dotyczące wpłat.
- Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w instytucjach do tego uprawnionych poprzez konto internetowe lub stacjonarnie np.: w banku , na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).
- Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).
- Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).
- Treści – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta na stronie Sklepu, zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
- Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
- Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
- Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym Lilly Collection (regulamin Sklepu).
- Zamówienie - to oświadczenie woli Klienta obejmujące chęć zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług.
- Umowa sprzedaży lub Umowa - umowa sprzedaży produktów  w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
- Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
- Stacjonarny punkt Lilly Collection - oznaczony punkt odbioru w którym Klient może dokonać odbioru produktów lub zwrotu produktów.

I. Zamówienia – przyjmowanie i realizacja

1. Sklep internetowy Lilly Collection prowadzi sprzedaż detaliczną produktów i usług za pośrednictwem sieci internet. Informacje o ofercie widnieją na witrynie Sklepu www.lillycollection.pl i podlegają bieżącej aktualizacji.
2. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, jest uprawniony do wprowadzenia określonej liczby sztuk poszczególnego produktu, objętej jednym zamówieniem.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną”. Jest również ofertą zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem, która wiąże Klienta przez siedem dni od dnia jego złożenia.
4. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.lillycollection.pl . Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim. Wszystkie dane chronione są loginem i hasłem.
5. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej www.lillycollection.pl jest nieodpłatne.
6. W razie chęci usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje niezwłocznie na podany adres, ale nie później niż siedem dni od złożonego zamówienia, e-mailem informację o złożeniu zamówienia. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży). Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- po dokonaniu przelewu (w ciągu 24h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie) i otrzymaniu e-mailem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, co stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem.
- Klient otrzymuje informację e-mail o statusie zamówienia jak i też o wysłaniu zamówionego towaru.
Wszystkie zmiany statusu zamówienia Klient może również śledzić na swoim koncie sklepu na stronie: www.lillycollection.pl
Ponad to, Sklep prześle na podany adres e-mail, potwierdzenie anulowania zamówienia (w wypadku jeśli jego realizacja nie będzie możliwa.
8. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur przez Sklep w formie elektronicznej (zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.)
9. Każda sprzedaż jest udokumentowana fakturą ( Firma jest podmiotowo zwolniona z Vat).
10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu i prześle wraz z zamówionym towartem.
11. W razie braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia po przyjęciu go do realizacji (tj. po zawarciu Umowy sprzedaży), Sklep zawiadomi o tym fakcie klienta niezwłocznie. Informacja taka zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji Konta Klienta lub w zamówieniu.
Po otrzymaniu takiej informacji, Klient może podjąć decyzję:

 • o anulowaniu całości zamówienia i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży,
 • o częściowej realizacji zamówienia (w przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem) i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w zakresie niedostępnych produktów,
 • podtrzymaniu żądania wykonania umowy sprzedaży.

12. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale: ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM. Zwrot należności Klientom nastąpi, z zastrzeżeniem, że Sklep dokona tego zwrotu zgodnie z decyzją Klienta, przewidzianą odpowiednio w pkt. 11 (powyżej) tego rozdziału.
13. W przypadku braku zapłaty za produkt-y lub usługę objęte zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia, o czym mowa w ust. 4 powyżej, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
14. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale: ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.
15. Sklep zastrzega, że realizacja zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia w Biurze Obsługi Klienta zasad i warunków dostawy.
16. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem: sklep@lillycollection.pl
17. Pod w/w adresem Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów czy też zmiany statusu zamówienia na DOSTARCZANE w panelu Konta Klienta (po zalogowaniu).
18. Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym Lilly Collection są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
19. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych czy wyprzedaży na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
20. Ceną wiążącą strony transakcji, jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych opłat celnych.
21. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu – chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
22. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu otrzymania płatności od Klienta i otrzymaniu maila o realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu – Klient otrzyma e-mail z informacją o wysłaniu towaru, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie realizowane jest w ciągu dwóch dni roboczych.
23. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji lub odmowy realizacji zamówień, gdy podane dane budzą wątpliwości lub są niepełne, tj. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Przelew za zamówiony towar powinien nastąpić w ciągu 7 dni od momentu otrzymania e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia. Po tym czasie zamówienie będzie usuwane ze sklepu. Ewentualnie prosimy o kontakt e-mail:
sklep@lillycollection.pl lub telefoniczny: 601 275 557 w sprawie zwłoki w płatnościach.
Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
24. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

II. Płatność i dostawa

1. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu (patrz rodz. I pkt.7).
2. Przelew elektroniczny (Zapłać przelewem online lub BLIK) realizuje na zlecenie Sklepu mBank paynow. Dane osobowe Klienta, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są mBank paynow przez Sklep w celu realizacji płatności. mBank paynow nie pobiera opłaty od Klienta.
3. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej18. Będą one przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej.  mBank paynow powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na mBank paynow. Klient wybierając Przelew elektroniczny (Zapłać przelewem online lub BLIK) przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez  mBank paynow.
4. Zamówiony towar jest dostarczany na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich. Można go również bezpłatnie odebrać w stacjonarnym punkcie Lilly Collection przy ul. Józefa Bema 38 w Piasecznie, po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mail. Formy dostawy, lista firm kurierskich oraz koszty dostawy dostępne są na stronie: https://lillycollection.pl/pl/content/1-dostawa.
5. Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

III. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, w niniejszym regulaminie zwanym Kupującym, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres:
Lilly Collection Katarzyna Oleszczuk
ul. Pawia 6/78
05-500 Piaseczno
oraz dokonać niezwłocznie zwrotu towaru do Sklepu na w/w adres na własny koszt, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. W przypadku niespełnienia w/w warunków produkt nie zostanie przyjęty.
4. Zwroty bez oryginalnego dowodu zakupu nie będą przyjmowane.
5. Całą należność, z wystawionej faktury VAT, za zwrócony towar odsyłamy niezwłocznie (najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy), przelewem na podany numer konta, po stwierdzeniu, że zwrócony produkt spełnia wyżej określone warunki.
6. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.
8. Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Klient będzie chciał odstąpić od umowy, Sklep ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

IV. Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien przesłać go na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz informację o wadzie produktu.
2. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta.
3. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora.
4. W momencie odbioru paczki, należy zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
5. Przed zapakowaniem paczek dokładnie sprawdzamy, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.
6. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:

 • wymiany produktu na wolny od wad,
 • naprawy produktu,
 • obniżenia ceny produktu,
 • albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien reklamowane artykuły odesłać na adres:
Lilly Collection Katarzyna Oleszczuk
ul. Pawia 6/78
05-500 Piaseczno
8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
9. Przed odesłaniem produktu reklamowanego, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, celem ustalenia szczegółów reklamacji.
10. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. W przypadku uznania reklamacji:

 • zwracamy Kupującemu poniesione dodatkowe koszty przesyłki,
 • reklamowany produkt wymieniamy na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z Kupującym,
 • w przypadku braku możliwości wymiany, zwracamy pieniądze za reklamowany produkt,
 • zwrotu pieniędzy dokonujemy niezwłocznie.

11. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
12. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

V. Zwrot należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:

 • w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale III punkt 1 Regulaminu;
 • w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami Rozdz. III Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
4. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie w  Koncie Klienta, w  Moich pokwitowaniach - korekty płatności, którego faktura korygująca dotyczy.

VI. Zwroty lub wymiana

1. W sklepie Lilly Collection, Klient może zwrócić lub wymienić produkty zamówione online.
2. Klient może dokonać zwrotu lub wymienić zamówione produkty poprzez panel Klienta. Po zalogowaniu się należy wypełnić odpowiedni formularz w Szczegółach w Historii i szczegółach zamówień.
3. Inną formą zwrotu lub wymiany może być kontakt e-mail z BOK na adres: sklep@lillycollection.pl.

VII. Ochrona Danych Osobowych

Zasady polityki bezpieczeństwa danych osobowych znajdą Państwo w dziale „Polityka bezpieczeństwa” pod linkiem:
https://lillycollection.pl/pl/content/5-polityka-bezpieczenstwa, który jest integralną częścią Regulaminu.
Dane osobowe
1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest Lilly Collection Katarzyna Oleszczuk z siedzibą w Piasecznie pod adresem ul. Pawia 6/78 (05-500 Piaseczno), REGON: 146596790, NIP: 1230911792.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Pawia 6/78, 05-500 Piaseczno lub poprzez wiadomość e-mail na adres: k.oleszczuk@lillycollection.pl.
4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce bezpieczeństwa (kliknij tutaj).

VIII. Newsletter/Opinie

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
2. Newsletter będzie wysyłany na:
- adres e-mail
lub/i
- numer telefonu,
podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w panelu Klienta w zakładce Informacja (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (Kontakt z nami).
4. Klient posiadający Konto Klienta, o ile lillycollection.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać Treści w lillycollection.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności lillycollection.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści do lillycollection.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w lillycollection.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Sklepowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności lillycollection.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w lillycollection.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od Sklepu jakiekolwiek wynagrodzenie. Sklep zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona Sklepowi licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze Sklepem.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z lillycollection.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Sklep powiadomi Klienta na adres e-mail Klienta.
6. Sklep zastrzega, że podstawową funkcjonalnością lillycollection.pl jest sprzedaż produktów i usług, a nie przechowywanie czy udostępnianie Treści, w związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep może w każdym czasie zaprzestać ich udostępniania w lillycollection.pl.
7. Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, Sklep, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania Treści udostępnianych w lillycollection.pl.

IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
3. Cookies (Ciasteczka). Niektóre obszary serwisu wykorzystują pliki Cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Dzięki Cookies, sklep pamięta Klienta, umożliwia dodanie recenzji, polecenia produktu. Ustawienia początkowe większości przeglądarek pozwalają na akceptację plików Cookies, ale użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki Cookies lub sygnalizowała, kiedy przesyłany jest plik cookie. Jednakże w takim przypadku niektóre elementy i usługi mogą nie funkcjonować prawidłowo.
4. Wszystkie nazwy handlowe towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
5. Prawa autorskie do opisu produktów i szaty graficznej zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez pisemnej zgody sklepu jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2021 r.